بسیاری از کشورهای نیمکره شمالی، در روزهای پایان زمستان، ساعت رسمی را یکساعت جلو می برند. استدلال برنامه ریزان این تغییر، بهینه سازی مصرف انرژی است، اما جامعه پزشکی سودمندی این کار را بر سلامت انسان زیر سؤال می برد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics