نوع تغذیه و مسواک زدن پس از مصرف غذا عوامل بسیار موثری در پیشگیری از پوسیدگی دندان ها میباشند و میبایستی از دوران کودکی این مراقبت ها و پیشگیری ها به درستی اجراء گردد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics