پوکی استخوان در واقع روند کاهش تراکم و نازک شدن ضخامت استخوان است که استخوان را از حجمی متراکم به حجمی پر تخلخل تبدیل می سازد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics