ساخت یک مولوکول جدید؛ توسط پرفسور علی توسلی، پژوهشگر برجسته ایرانی و استاد بیوشیمی دانشگاه ساوت امپتون بریتانیا، امید تازه ای برای درمان چاقی و بیماری های مزمن رایج ایجاد کرده است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics