سازمان عفو بین الملل نگران قوانین جدید مصوب در ایران می باشد که باعث محدود شدن دسترسی زنان به روشهای جلوگیری از بارداری، افزایش بارداری های ناخواسته، افزایش زاد و ولد در خانواده های فقیر و کم رنگ تر شدن نقش زنان در بازار کار می شوند.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics