تقریبأ هر ۴ سال یکبار زلزله ای مهیب ویران می کند؟ جاهای امن خونه رو بلدین؟ چراغ قوه دارین؟ پتو و آب و کنسرو و بیسکویت رو تو جای امن ذخیره کردین؟ زلزله خبر نمی کنه و همیشه تو شهر دیگه اتفاق نمی افته.

Tagged with →  
Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics