کولونسکپی در واقع بهترین شیوه تشخیص دقیق سرطان روده میباشد ولی به علت سختی های این آزمایش تشخیصی بسیاری بیماران شیوه های دیگری را جهت تشخیص ترجیح میدهند که بهترین آن آزمایش جدید کلوگارد می باشد

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics