پژوهشگران دانشگاه برکلی در کالیفرنیا پیش بینی میکند، انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن هوای زمین، در ۷۰ سال آینده، میزبانی المپیک را در اغلب شهرهای بزرگ دنیا، غیر عملی خواهد کرد. آنها می گویند، گسترش زیکا همزمان با برگزاری المپیک امسال، یکی از جلوه های گرمایش زمین و تغییر گستره جغرافیایی بیماری ها است.

نقشه های ترسیم شده آب و هوایی در دانشگاه برکلی؛ با اندازه گیری ِ دما، رطوبت و باد، پیش بینی می کند که گرم شدن کره زمین و تغییر پوشش گیاهی آن، موجب جابجایی جغرافیایی ِ حشرات ناقل و حیواناتی شود که منبع بیماری ها هستند.

نقشه های تشعشع حرارت و پیش بینی آب و هوایی

نقشه های ترسیم شده آب و هوایی در دانشگاه برکلی؛ با اندازه گیری ِ دما، رطوبت و باد، پیش بینی می کند که گرم شدن کره زمین و تغییر پوشش گیاهی آن، موجب جابجایی جغرافیایی ِ حشرات ناقل و حیواناتی شود که منبع بیماری ها هستند.

پرفسور جان بالمز از دانشگاه برکلی می گوید، ” مطالعه ما با استفاده از الگوهای پیش بینی تغییرات اقلیمی نشان می دهد که تا پایان قرن فعلی، فقط چند شهر در جهان باقی می ماند که از امکانات آب و هوایی برگزاری المپیک تابستانی، برخوردارند.”

روش شناسی بکار رفته در این تحقیق، اندازه گیری “دمای حباب مرطوب” نام دارد و شامل سنجش همزمان تشعشع آفتاب، دما، رطوبت،  باد و امکان زیست موجودات زنده است. آنها با استفاده از دو مدل مختلف اقلیمی برای آینده، دمای حباب مرطوب را در سال های مختلف به دست آورده اند و پرفسور جان بالمز می گوید، دمای هوای بالاتر از ۲۶ درجه سانتی گراد برای سلامت ورزشکاران خطرناک است.

 

 پژوهشگران دانشگاه برکلی در کالیفرنیا پیش بینی(برآورد) میکند، انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن هوای زمین، در ۷۰ سال آینده، برگزاری المپیک را در اغلب شهرهای بزرگ دنیا، غیر عملی خواهد کرد. آنها می گویند، گسترش زیکا همزمان با برگزاری المپیک امسال، یکی از جلوه های گرمایش زمین و تغییر گستره جغرافیایی بیماری ها است.

پرچم المپیک در هوای داغ ساحلی ریو

بنا به یافته های پژوهش برکلی، دمای هوای پکن میزبان المپیک آینده، در سال ۲۰۲۰ بالاتر از ۲۶ درجه خواهد بود و تنها در صورت حذف برخی رویدادهای ورزشی می توان سلامت ورزشکاران را تضمین و المپیک را در پکن برگزار کرد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics