۴ ساله که میشل اوباما؛ بانوی اول آمریکا، نقش های متفاوت و کم نظیری را که بر عهده داشته، در هم ادغام کرده و یک کمپین مثال زدنی به راه انداخته _ فراخوانی برای مبارزه با چاقی دامنگیر کودکان آمریکایی _ وکیلی که به سرسختی، و مادری که به مهرورزی شهره بود، حالا وکالت سلامت کودکان را به عهده گرفته و انگشت اتهام رو به سمت خوراکی های چرب و شیرین و شیوه زندگی تنبل و بی حرکت نشونه رفته.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics