مالاریا بیماری ای انگلی است که هر سال جان هزار تن را در سرار جهان میگیرد و هر ساله روز جهانی مالاریا با حضور متخصصان برگذار می شود. در آخرین نشست واکسن جدید مالاریا که فرد را تا ۴ سال نسبت به این بیماری مصون میدارد معرفی شد…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics