سالیانه ۵۰۰ هزار زن در جهان به این سرطان مبتلا میشوند و حدود ۶۰ درصد مبتلایان جان خود را از دست میدهند در حالی که درمان این سرطان درصورت تشخیص به موقع بسیار موفقیت آمیز می باشد.

Share →

دیدگاهتان را بنویسید

Web Analytics