روز جهانی بهداشت هر ساله موضوعی را برای بحث و بررسی انتخاب میکنند، موجودات کوچک ، تهدید بزرگ شعار امسال سارمان جهانی بهداشت بوده است و به بیماری های منتقل شده توسط حشرات میپردازد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics