اهداء خون اهداء زندگی شعاری که زیاد شنیده ایم. از تو برای نجات جانم متشکرم شعار سال ۲۰۱۵ اهداء خون بوده است. سالیانه اهداء خون داوطلبانه جان هزاران تن را در جهان نجات میدهد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics