آزار سالمندان اشکال مختلفی دارد از جمله آزار عاطفی و روانی ، آزار جنسی، ضرب و شتم ، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده مالی و میبایستی در صورت مشاهده حتما به پلیس و مراجع قانونی گزارش شود.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics