در ایران، رییس دفتر بهبود تغذیه ی وزارت بهداشت می گوید، این دفتر، هرم غذایی ایران را با استفاده از رهنمودهای غذایی ایرانی تدوین کرده است. این هرم و دستورالعمل های غذایی مرتبط با آن، برای رسیدن به اهداف برنامه ی امسال هفته جهانی سلامت، یعنی “ایمنی غذا از مزرعه تا سفره” تهیه و تدوین شده است.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics