اپیدمی ویروس های متفاوتی که از پرندگان به انسان منتقل میشوند میتوانند بسیار کشنده باشند و افرادی مه در ارتباط مستقیم با پرندگان هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس می باشند…

Tagged with →  
Share →

دیدگاهتان را بنویسید

Web Analytics