علی رغم دسترسی مناسب به واکسن آنفلونزا و آمادگی مقام های بهداشتی دنیا، نقشه های سازمان جهانی بهداشت، آنفلونزا رو خصوصا در نیمکره شمالی ، با رنگ قرمز و وضعیت هشدار دارند/ به این معنی که ویروس همچنان فعال است و کارآیی- اثر بخشی واکسن، به اندازه سابق نیست.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics