یونیسف؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید، جهان در آستانه ریشه کنی پولیو یا فلج اطفال است، این در حالی است که این بیماری صدها هزار کودک را در قرن بیستم، معلول کرد یا به کام مرگ فرستاد. اهمیت این مطلب زمانی روشن می شود که بدانیم درسال جاری تنها ۲۳ کودک به فلج مبتلا شدند، اما ۲۷ سال پیش، بیماری سیصد و پنجاه هزار قربانی گرفت.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics