موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) درمان کمکي صرع پارشيال با يا بدون جنراليزه شدن ثانويه.
بزرگسالان و كودكان 13 ساله و بزرگتر: 300 ميلي گرم خوراکي سه بار در روز. در صورت نياز و تحمل تا 1800 ميلي گرم در روز افزايش يافته و در سه دوز منقسم مصرف مي‌شود. دوزاژ معمول دارو 300 تا 600 ميلي گرم خوراکي سه بار در روز مي‌باشد، اگرچه دوزهاي تا 3600 ميلي گرم در روز نيز به خوبي تحمل مي‌شود.
ب) درمان کمکي براي کنترل صرعهاي پارشيال.
کودکان 3 تا 12 سال: شروع با mg/kg 15-10 در روز خوراکي در سه دوز منقسم. در مدت سه روز به دوزاژ مؤثر مي‌رسد. دوزاژ مؤثر در کودکان 5 تا 12 سال، mg/kg 35-25 روزانه خوراکي در سه دوز منقسم و دوزاژ مؤثر در کودکان 3 تا 4 سال mg/kg 40 روزانه خوراکي در سه دوز منقسم مي‌باشد.
پ) نورالژي postherpetic.
بزرگسالان: 300 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز، در روز 1 سپس 300 ميلي گرم خوراکي دو بار در روز، در روز 2 پس از آن 300 ميلي گرم خوراکي سه بار در روز. بر حسب نياز تا حداکثر 1800 ميلي گرم در روز در سه دوز منقسم افزايش مي‌يابد.
مقدار مصرف در نارسايي کليه: دوزاژ دارو در بيماران 12 ساله و بزرگتر با نارسايي عملکرد کليه تنظيم مي‌شود.

Web Analytics